MADDE 1- Taraflar
1.1. Üretici, (Bundan böyle Yücel Doğalgaz olarak anılacaktır.)
Unvanı: Yücel Doğalgaz Mühendislik-Kombi-Doğalgaz ve Mekanik Tesisat İşleri Anonim Şirketi
Adresi: Rasaf Yolu, 15 Temmuz Mahallesi Abdülkadir Aksu Bulvarı, Üzeri No:128/A, Şehitkamil/Gaziantep
Telefon: +90 342 360 15 42
Eposta Adresi: bilgi@yuceldogalgaz.com


1.2. İş Ortağı, (Bundan böyle İŞ ORTAĞI olarak anılacaktır.)
Adı, Soyadı / Unvan     
Adresi     
Telefon     
E-Posta adresi


MADDE 2- Konu
Yucel Dogalgaz bu sözleşmeyle, üretmiş olduğu bilgisayar programlarının (bundan böyle program olarak anılacaktır) tüm telif haklarını ve diğer yasal hak ve yetkilerini kendinde alı koyarak yalnızca satış hak ve yetkisini İş Ortaklarına verir.


MADDE 3- Sözleşmenin İçeriği
Bu sözleşme tarafların taahhütlerinin ve programların satış şartlarını kapsar.


MADDE 4- Taahhütname
Sözleşmenin akidi olarak hareket eden Yucel Dogalgaz ve İŞ ORTAĞI aşağıda belirtildiği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile onaylamışlardır.
İŞ ORTAĞI; Pazarlama faaliyetlerinde programların gerçek niteliklerini vurgulayacağını, aldatıcı ve şaşırtıcı davranışlardan kaçınacağını, tanıtım ve ticari faaliyetlerinde Yucel Dogalgaz'un ticari itibariyle üçüncü şahıslara karşı hak ve çıkarlarını korumayı, Türk Ticaret Kanunu ve bu sözleşme kurallarına uymayı, dolaylı da olsa haksız rekabete neden olmamayı taahhüt edip, bu konuda Yucel Dogalgaz’un yetkileri tarafından pazarlama faaliyetleri ve piyasa imajının denetlenmesini kabul eder. İŞ ORTAĞI faaliyetlerini Yucel Dogalgaz’un amaç ve stratejileri doğrultusunda sürdürmek ve Yucel Dogalgaz’un menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Son kullanıcıya programlarla İlgili kullanımını öğretmek amacıyla gerekli eğitimi alır. Bu desteği alabilmek için her türlü pazarlama, satış ve destek faaliyetini katılmayı kabul eder.
Yucel Dogalgaz, İŞ ORTAĞINA Ürün/hizmet özellikleri ile ilgili gerekli eğitimi, teknik dokümanları, tanıtım materyallerini eksiksizce verir.


MADDE 5- Genel Şartlar
5.1 Bu sözleşme, İŞ ORTAĞINA haber vermek şartıyla tek taraflı olarak Yucel Dogalgaz tarafından fesh edilebilir. İŞ ORTAĞININ vermiş olduğu posta adresi veya mail adresi tebligat adresidir.
5.2 Yucel Dogalgaz tarafından İŞ ORTAĞINA sevk edilecek ürün, İŞ ORTAĞININ seçeceği vasıta ve/veya müessese marifeti ile Yucel Dogalgaz’NIN deposundan çıktıktan sonra İŞ ORTAĞI sorumluluğu altında seyredecektir. İŞ ORTAĞINA gönderilen ürün kargo ücretleri İŞ ORTAĞI tarafından karşılanır, dijital ürünlerle ilgili aktivasyon ve kullanıcı bilgileri tanımlı elektronik posta adresine gönderilir.
5.3 – İŞ ORTAĞI kendi bölgesinde rakip firmaların faaliyetlerini yakından takip edecek ve rekabete taalluk eden bilgileri gecikmesiz olarak Yucel Dogalgaz’ ya intikal ettirecektir.
5.4 İŞ ORTAĞI, Yucel Dogalgaz ürünlerinin logosunu kullanarak başka bir yerde mal üretemez, alamaz, satışını yapamaz.
5.5 Madde 5.4 madde ihlali yapan İŞ ORTAĞININ sözleşmesi feshedilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.
5.6 Cari Hesap Sözleşmesi: Yucel Dogalgaz ile İŞ ORTAĞI arasında TTK 87 ve devamı maddelerindeki cari hesap hükümleri uygulanır. Cari hesap bakiyesi tespit edildiği günden; ödeme sürelerini geçirenlere aylık gecikme zammı uygulanır. İŞ ORTAĞI ile yapılan sözleşme hangi şartlarda olursa olsun sona ererse cari hesap bakiyesi muaccel hale gelir.
5.7 İŞ ORTAKLARI hiçbir şekilde Yucel Dogalgaz’u temsil ve ilzam edemez. Yucel Dogalgaz adına hiçbir surette taahhüde giremez.
5.8 Taraflar akitten doğan ihtilaflarda, tarafların ticari defterleri ve usulüne uygun tutulmuş ve tarafların karşılıklı onay vermiş oldukları ticari kayıtlar esas alınacaktır.
5.9 Bu anlaşma, İŞ ORTAĞI tarafından, tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara veya tüzel kişilere devir edilemez.
5.10 Bu anlaşma ile İŞ ORTAĞINA sağlanan her türlü bilgi ve teknik veriler, bunların genelliğini bozmamak kaydı ile tüm ticari sırlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar ve teknik çizimler, Yucel Dogalgaz’un işi ile ilgili diğer bilgiler ile ilgili olarak İŞ ORTAĞI aşağıdaki taahhütlerde bulunmaktadır.
5.10-1 Bu tip bilgiler bu sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.
5.10-2 Bu tip bilgileri “a” alt maddesi amaçları için İŞ ORTAĞI kendi iş görenlerine verecektir.
5.10-3 Bu tip bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Aksi halde cezai şartı peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.10-4 Yucel Dogalgaz, İŞ ORTAĞI hakkında öğrenmiş olduğu tüm hukuki, mali ve teknik bilgileri de üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir.
5.11 Yucel Dogalgaz, İŞ ORTAĞI aracılığı ile yapılan satışlara (müşterilere) yıllık altyapı desteği sağlamaktadır. Sanal sunucu hizmetleri, alan adı tescil hizmetleri, güvenlik, destek vb. bu hizmetler karşılığında müşterilerden ay/yıl hizmet bedeli tahsil edilmektedir. İŞ ORTAĞI kendi müşteri portföylerinden gelen yılık ücretlerden %1 kar payı alacaklardır.


MADDE 6- Gizlilik
6.1. Taraflar, hangi şekil veya formda olursa olsun, diğer Taraftan edindiği Gizli Bilgileri, gizli olduğunu bilerek tutacak ve diğer Tarafın ön yazılı iznini almaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
6.2. Gizli Bilgileri alan Taraf, kendisine sağlanan Gizli Bilgiyi haiz her türlü ekipman, ürünler, donanımlar, tesisler, teknikler, çözümler, tasarımlar, işlemler, yöntemler, kavramlar, teknikler, sistemler, devreler, formüller, deneyici çalışmalar, deneysel gelişmeler, gelişme aşamasındaki çalışmalar, yazılımların kaynak kodları, prosesler, alet, cihaz, j aygıt, aparat, model ve her türlü numuneler, bilgisayar programı, yazılım, her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı ve bunların dokümanları, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, mühendislik verileri, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler, manyetik araçlar, belge, şartname, devre diyagramı veya çizimler ve yukarıda bahsi geçen bileşenlerin, bilgi ve belgelerin, çözümlerin, tasarımların, işlemlerin, yöntemlerin mülkiyetinin münhasıran ve sadece diğer Tarafa ait olduğunu kabul ve " taahhüt eder.


MADDE 7 - Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu sözleşme …../……/…………. Tarihinden itibaren geçerli olup herhangi bir anlaşmazlık durumunda Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ederler.
İş bu 10 (on) maddeden oluşan sözleşme iş ortağı başvuru esnasında İş Ortağı işbu sözleşmenin tüm koşullarını eksiksiz kabul etmiş sayılır.